Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN
             Số: 26 /TB-TTDVSV                                                           Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2019               

THÔNG BÁO
Về việc mượn và trả lễ phục tốt nghiệp năm 2019
Kính gửi: -  Lãnh đạo các đơn vị
              -  Sinh viên các khoa

Để chuẩn bị cho việc đăng ký tham gia dự Lễ tốt nghiệp tháng 12/2019, Trung tâm dịch vụ sinh viên thông báo lịch đăng ký mượn và trả Lễ phục tốt nghiệp cụ thể như sau:
1. Lịch đăng ký mượn Lễ phục tốt nghiệp:
        Thời gian : Sáng từ 7h15 đến 11h15; Chiều từ 13h15 đến 16h15

   

STT

Ngày đăng ký mượn Lễ phục 

Ngày sinh viên dự Lễ

Tên khoa

1

02/12 đến 06/12/2019

14/12/2019

Phòng Đào tạo


2. Thời gian trả Lễ phục tốt nghiệp:  
        Bắt đầu kể từ ngày 14 đến ngày 27/12/2019 (Trừ ngày 21, 22/12).
                Thời gian :  + Sáng từ 7 giờ 15 phút  đến 11 giờ 15 phút
                                   + Chiều từ 13 giờ 15 phút đến 16 giờ 15 phút. 
- Lưu ý: Sau thời gian qui định, sinh viên không trả Lễ phục thì xem như thanh lý Lễ phục ở mục 4.
3. Địa điểm mượn trả lễ phục:  
       Tại Gift Shop UTE tầng hầm toàn Nhà trung tâm 
4. Lệ phí: 
- Mượn lễ phục        : 80.000đ/ 1bộ
- Đặt cọc (thế chân) : 580.000đ/ 1bộ
- Sinh viên muốn mua làm kỷ niệm: 500.000đ/ 1bộ (Áo + mũ) toàn bộ số tiền này dùng để may Lễ phục mới.
- Mọi ý kiến thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ qua Email: Thuy.nguyenthi@hcmute.edu.vn hoặc số điện thoại: (08) 37.221.223 (số nội bộ: 48573) gặp cô Thủy.  


 Trân trọng./
                                                                                                               TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN
                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC
                                                                                           (Đã ký)
                                                                                          Nguyễn Phương Thúy


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo đơn vị (để biết);
- Sinh viên TN T.12.2019(để thực hiện);
- Lưu: TTDVSV.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


-----------------------------------------------------


-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------


Truy cập tháng: 29,758

Tổng truy cập:335,431

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn